May 13, 2009, 7:30 pm
Spokane, WA, USA
Spokane
Washington
USA